Algemene voorwaarden voor fotografie door Molland Versie 1.1 van 1 februari 2016

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Molland en een Wederpartij waarop Molland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Molland, voor de uitvoering waarvan door Molland derden dienen te worden betrokken.
 3. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Aw: Auteurswet 1912
  2. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  3. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
  4. Molland: de fotograaf de zin van art. 6:231 BW.
  5. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  6. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Molland en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 8. Indien Molland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van  toepassing zijn, of dat Molland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Molland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte/aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Molland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzendkosten, verzekering tijdens verzending en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Molland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Molland anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Molland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Molland en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Molland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Molland een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Molland zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap op grond van de wetenschap op dat moment..
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Molland. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan is Molland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of door Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht. Indien wederpartij kiest voor onverzekerde verzending van producten, dan is het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering tijdens verzending voor de Wederpartij.
 6. Molland heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en/of  toeleveranciers. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Molland volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden.
 7. Indien door Molland of door Molland ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Molland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de aldus uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Molland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Molland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Molland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Molland zijn verstrekt, heeft Molland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 10. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan Molland ter beschikking heeft gesteld
 11. Molland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Molland is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering ervan deze te wijzigen of aan te vullen, of indien blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk zodanig onvoldoende werd ingeschat, en zulks niet toerekenbaar is aan Molland, dat in redelijkheid niet van Molland mag worden werwacht de werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 
 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en termijn. Molland zal wederpartij zo snel mogelijk informeren hoe groot deze consequenties zijn. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Molland gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs, levertijd en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Molland op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Molland een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Molland gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Molland daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. Indien Molland met de Wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Molland niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat dit de Wederpartij recht geeft om de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

 

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Molland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht indien:
 • De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 • Molland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen
 • Door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer kan worden gevergd dat Molland de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.
 • Zich omstandigheden van dien aard voordoen dat nakoming of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst onmogelijk is of in redelijkheid niet van Molland kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Molland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Molland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien Molland tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Molland gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Molland, zal Molland in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Molland extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Molland anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Molland vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Molland op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds verrichte werkzaamheden en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 7. Elke opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging dient schriftelijk aan de andere partij bekend gemaakt te worden met opgaaf van reden.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van de directeur en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Molland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Molland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Molland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Molland zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Molland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Molland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Molland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Molland aangegeven.
 2. Molland is gerechtigd om periodiek te factureren en om eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten direct te factureren
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Molland heeft het recht zal de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Molland verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231 t/m 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Molland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Molland geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, fotografische werken,  (electronische) bestanden etc. blijft eigendom van Molland totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Molland gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Indien niet is overeengekomen dat geleverde zaken waaronder fotografische werken in het bezit van Wederpartij blijven, heeft deze binnen 14 dagen na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Molland zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Molland.
 3. Indien geleverde zaken waaronder fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Molland.
 4. Indien Molland aan Wederpartij zaken ter beschikking heeft gesteld is Wederpartij gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat vrij van gebreken volledig te retourneren. Indien Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Indien Wederpartij, om welke reden dan ook, na de daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft, heeft Molland het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Wederpartij te verhalen.
 5. Indien geleverde zaken of ter beschikking gestelde zaken niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Molland is geretourneerd, worden deze als vermist beschouwd.
 6. In geval van vermissing of beschadiging van geleverde of ter beschikking gestelde zaken is de Wederpartij gehouden de schade die Molland hierdoor lijdt te vergoeden.
 7. Beelddragers blijven eigendom van Molland. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 8. Het door Molland geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag slechts in het kader van normale bedrijfsvoering worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 9. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Molland veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Molland daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Molland gerechtigd tot deze penningen.
 10. Voor het geval Molland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Molland en door Molland aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Molland zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 9 zichtzendingen van beelddragers en fotografische werken

 1. Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
 2. Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt dienen door Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist of vernietigd.
 3. In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode is de Wederpartij gehouden de schade die Molland hierdoor lijdt te vergoeden.
 4. De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Molland, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Molland te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Molland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan; onjuiste opslag door de Wederpartij en/of door derden; wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Molland, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Molland geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Molland te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Molland te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Molland in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Molland in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Molland opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Molland de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Molland, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Molland te retourneren en de eigendom daarover aan Molland te verschaffen, tenzij Molland anders aangeeft.
 8. Indien vaststaat dat een werkzaamheid gebrekkig uitgevoerd is, zal Molland de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij Wederpartij schriftelijk aantoont dat dit inmiddels zinloos of onmogelijk is geworden. In dat geval zal Molland slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Molland daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratiekosten, verzendkosten en reiskosten, aan Wederpartij in rekening gebracht worden.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Molland en de door Molland bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien Molland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Molland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Molland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Molland toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Molland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Molland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Molland is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien Molland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Molland beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 25.000 Euro, ofwel het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Molland.
 7. Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag dat de opdracht door voltooit of opzegging is geëindigd.

 

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Molland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Molland toerekenbaar is. Indien Molland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Molland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Molland gerechtigd zelf daartoe over te gaan zonder ingebrekestelling. Alle kosten en schade daardoor ontstaan aan de zijde van Molland en derden komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 2. De Wederpartij vrijwaart Molland voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Wederpartij verstrekte materialen en gegevens.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Het intellectueel eigendom en auteursrecht van alle ideeën, concepten, en fotografische werken door molland bedacht en geschapen berust bij Molland, zelfs als er een licentie wordt overeengekomen voor het gebruik hiervan. Eventuele patenten dienen Molland als uitvinder te vermelden.
 2. Elk gebruik van deze ideeën en concepten dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het intellectueel eigendom van Molland.
 3. Bij inbreuk komt Molland een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Molland gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade  (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 4. Alle door Molland verstrekte stukken (rapporten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz.), zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Molland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Molland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Naamsvermelding

 1. De naam van Molland dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Molland een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Molland gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 3. Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Molland op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

Artikel 15. Licentie en gebruik

 1. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Molland nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Molland dan ook.
 2. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Molland is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 3. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geld dat deze inhoud het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Molland, hebben bedoeld.
 4. Bij gebreke aan een specifieke overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 5. Indien door Molland toestemming is gegeven voor enige form van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
 6. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

Artikel 16. Internet

 1. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels waarbinnen ook de naamsvermelding dient te staan.
 2. De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins –dan die welke strikt  noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de Wederpartij de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk vernietigen.
 3. De Wederpartij zal Molland vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiervoor speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Molland verstrekken.

 

Artikel 17 Bewijsexemplaar

 1. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Molland te doen toekomen.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Molland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Molland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Molland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website photography.molland.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Molland.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

---- Einde Algemene voorwaarden ----